Kretsstadgarna

NORMALSTADGAR
för
SÄLLSKAPET TRÄDGÅRDSAMATÖRERNAS KRETSAR
 
  1 §
  Bohuslän Dalslands-kretsen är en krets inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) och har sin verksamhet förlagd till Bohuslän och Dalsland samt Trollhättan och Vänersborg med omnejd.
 
  2 §
ÄNDAMÅL Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) har till syfte att

 •           Stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte mellan personer som är intresserade av prydnadsträdgården, främst inom Norden
   
 •           Stimulera intresse för odling av prydnadsväxter, gärna ovanliga och tidigare ej odlade arter och sorter
   
 •           Öka och fördjupa kännedomen om dessa växter, deras ursprung och odlingsvärde, samt förökning och odlingsmetoder
   
 •           Inspirera till mer personliga och varierade prydnadsträdgårdar

Kretsen arbetar lokalt för att uppfylla STA:s syfte. Detta kan ske genom att anordna sammankomster, föredrag, kurser, resor, utflykter, etc.
 

  3 §
  Kretsen är ideell utan ekonomiskt ändamål. För dess skulder svarar endast dess tillgångar.
 
  4 §
MEDLEMSKAP Varje person, förening, bibliotek, institution eller annan sammanslutning som är medlem i riksföreningen (STA) och även erlägger medlemsavgift till kretsen erhåller medlemskap.
 
  5 §
  Medlemskap i kretsen upphöra.    om medlem hos styrelsen begär sitt utträde

b.        om medlem inte erlagt sin medlemsavgift, eller

c.        om medlemskapet i riksföreningen (STA) upphör

Endast STA:s ombudsförsamling äger rätt att besluta om medlems uteslutning av disciplinära skäl. Kretsstyrelsen lämnar i sådana fall motiverad begäran till riksstyrelsen senast den 1 maj, varpå riksstyrelsen bereder frågan inför ombudsförsamlingens årsmöte.
 

  6 §
HEDERSMEDLEM Medlem som genom utomordentliga, mångåriga insatser i kretsens tjänst, visat sig därav förtjänt kan av årsmötet väljas till hedersmedlem i kretsen.
 
  7 §
MEDLEMSAVGIFT Medlemsavgift erläggs vid inträde i kretsen. Erlagd avgift gäller påföljande 12-månadersperiod och inkluderar även medlemskap för familjemedlemmar boende på samma adress.Hedersmedlem i kretsen är befriad från medlemsavgift. Kretsen betalar sådan hedersmedlems avgift till riksföreningen.
  8 §
ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 14 dagar före mötet.Extra föreningsmöte hålles när minst halva styrelsen finner det behövligt eller när det för angivet ändamål skriftligen påkallas av minst 1/5 av kretsens medlemmar. Kallelse till extra möte skall utsändas senast 14 dagar före mötet.

1.       Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1.    Val av ordförande för mötet

2.    Val av sekreterare för mötet

3.    Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

4.    Dagordningens godkännande

5.    Justering av röstlängden, om så påfordras

6.    Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

7.    Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna året

8.    Revisor(erna)s berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser

10.Förekommande val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen för 2 år, suppleanter till styrelsen för 1 år, samt eventuella fyllnadsval

11.Val av revisor och revisorssuppleant(er) för 1 år

12.Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande

13.Framläggande av innevarande års verksamhetsplan

14.Fastställande av eventuell ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer

15.Bestämmande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

16.Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

17.Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

18.Av medlem skriftligt framställda motiverade förslag, som kommit styrelsen tillhanda före den 1 januari

19.Övriga ärenden

Beslut får fattas endast i de ärenden som angetts i kallelsen om inte minst två tredjedelar av de röstande beslutar att beslut ändå kan fattas. Ärenden som anges i punkt 1-16 ovan skall dock alltid avgöras vid årsmötet även om detta inte angetts i kallelsen. 

  9 §
BESLUTOMRÖSTNING Vid årsmöte (och extra föreningsmöte) fattas beslut med ja- eller nejrop, eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Varje närvarande betalande medlem äger en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten. Omröstning sker öppet, men val skall ske med slutna sedlar om någon närvarande medlem så begär. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av mötets ordförande, om omröstningen inte avser val. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
  10 §
VERKSAMHETSÅRRÄKENSKAPSÅR Kretsens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari –
31 december.Kretsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.
 
  11 §
VALBEREDNING Valberedningen nominerar bland kretsens medlemmar kandidater till de poster som ska väljas vid årsmötesförhandling, samt föreslår funktionärer för årsmötet. Under beredningsarbetet bör jämn fördelning mellan könen eftersträvas. Om kretsens verksamhet bedrivs på flera orter eller i undersektioner bör dessa så långt det är möjligt representeras i styrelsen.Valberedningens förslag på valbara kandidater bör om möjligt medfölja kallelsen till årsmötet.
 
  12 §
 KRETSENS
STYRELSE
Kretsens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande, som är kretsens officielle representant, sekreterare, kassaförvaltare och 2 – 6 övriga ledamöter samt två (2) suppleanter. Ordföranden och övriga ledamöter väljs för 2 år och suppleanter för 1 år. Val skall förrättas så att hälften av ledamöterna står i tur att avgå vid nästkommande årsmöte.Bland styrelseledamöterna utses ordföranden av årsmötet medan styrelsen i övrigt fördelar arbetsuppgifter och funktioner mellan sig, samt utser vice ordförande.

För särskild uppgift kan styrelsen till sig adjungera medlem.

Avgår vald styrelseledamot före mandatperiodens utgång inträder den suppleant, som står i tur enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen. Suppleanten övertar då den avgående ledamotens uppdrag och rösträtt för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

  13 §
ARBETSSÄTT INOM KRETS-STYRELSEN Kretsens styrelse sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Suppleanter kallas till styrelsemötet. De har yttranderätt men inte rösträtt.Frånvarande styrelseledamot ersätts av suppleant enligt den mellan suppleanterna bestämda turordningen.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, som erhåller högsta antalet röster. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall föras protokoll, som justeras av ordföranden. Ledamot har rätt att i protokollet få antecknat mot beslut avvikande mening.
 

  14 §
STYRELSENS
UPPGIFTER
Styrelsen handhar kretsens löpande angelägenheter. Den skall verka för kretsens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.Det åligger styrelsen särskilt att

 •         verkställa de beslut årsmötet fattar
 •          se till att kretsens bindande regler iakttas
 •          planera, leda och fördela arbetet inom kretsen
 •          ansvara för och förvalta kretsens medel
 •          till årsmötet avge redovisning över kretsens verksamhet under det gångna året
 •          föreslå dagordning för och bereda de ärenden som skall behandlas av kretsens årsmöte
 •          att avge yttrande över ärenden som remitterats till kretsen av STA:s riksstyrelse
 •          att årligen senast den 20 april, efter kretsens årsmöte, till STA:s riksstyrelse insända verksamhetsberättelse jämte ekonomisk redogörelse för föregående kalenderår
 •           att årligen utse ordinarie ombud och suppleanter för STA:s ombudsförsamling och senast den 20 april meddela riksstyrelsen deras namn och adress. Utses ombud utanför styrelsen skall denne adjungeras till styrelsen för denna uppgift
 •          att sända eventuella motioner inför ombudsförsamlingens årsmöte till riksstyrelsen senast den 1 maj
   
  15 §
FIRMA Kretsens firma tecknas av styrelsen eller, om denna så bestämmer, av en eller flera styrelseledamöter i förening.
 
  16 §
REVISION Kretsstyrelsen skall tillhandahålla kretsens revisor(er) kretsens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar som kretsens revisor(er) önskar ta del av när de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast 4 veckor före årsmötet.Kretsens revisor(er) skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till kretsstyrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
 
  17 §
STADGEFRÅGOR För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För sådant beslut krävs att minst två tredjedelar av de röstande biträder beslutet. Förslag till stadgeändring skall fogas vid kallelsen till mötena.
 
  18 §
  Dessa stadgar och ändringar av dem skall för att vara gällande godkännas av STA:s ombudsförsamling.
 
  19 §
UPPLÖSNING AV KRETSEN Planeras upplösning av kretsen ska STA:s riksstyrelse informeras innan arbetet med upplösningen påbörjas, eller kallelse till möte enligt nedan utsänds.Upplösning av kretsen kan endast ske om beslut därom fattas vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum, varav det ena ska vara kretsens ordinarie årsmöte. I kallelse till dessa två möten skall upplösning av kretsen finnas som punkt på dagordningen, liksom plan för upplösningen. För att beslut om upplösning av kretsen utifrån denna plan skall kunna fattas erfordras att minst tre fjärdedelar av vid vardera mötet representerade röster biträder beslutet.

Efter beslut om upplösning av kretsen skall STA:s riksstyrelse samt samtliga kretsmedlemmar utan dröjsmål informeras. Kretsens tillgångar överlämnas till STA:s riksstyrelse.

Om kretsen temporärt upphör med sin verksamhet är den att betrakta som vilande. Vilande krets tillgångar förvaltas av riksstyrelsen.
 

 

   
 

Kommentarer inaktiverade.